مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائری

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در نگاه مؤسسِ حوزه، پیشبرد دین، پاسداری از باورها و ارزشهای قرآنی و گسترش فرهنگ اسلامی، از رسالتهای اصلی و بنیادین حوزه های علمیه است.