میرزا تقی خان امیرکبیر(ره)

امیر کبیر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

عزل امیرکبیر از صدارت

امیر کبیر

میرزا تقی خان امیرکبیر اهل فراهان است و دست پرورده خاندان قائم مقام فراهانی.