آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی

آیت الله محمدعلی شاه آبادی

 عارف کامل و  فقیه مبارز، آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی  در سال 1292 قمری در اصفهان در بیت  فقیه ربانی، آیت الله میرزا محمد جواد اصفهانی (حسین آبادی) رحم