آخوند ملاعباس تربتی

آخوند ملا عباس تربتی

آخوند ملاعباس تربتی عالمی عامل بود که در سراسر زندگی ، به حقوق دیگران ارج نهاده و هنجار هاى اجتماعى را رعایت می کرد.