آیت الله محمد كاظم خراسانی(آخوند خراسانی)

آخوند خراسانی

در سـال 1255، در مـشـهـد، در يـك خـانـواده غير معروف متولد شد و در 22 سالگي به تهران مهاجرت كرد و مدت كوتاهي تحصيل فلسفه كرد، سپس به نجف رفت دو سال درس شيخ ا