علمی

روز دانشجو

آنچه روز دانشجو را در تقویم مناسبت های انقلاب اسلامی به فراموشی نسپرده، ریشه های عمیق این نام گذاری است :

روز دانش آموز

روز دانش آموز تاریخچه و حماسه ای ماندگار دارد.