ترفندهای ساختن

 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <br> <p>

  این سایت اجازه‌ی ورود محتوای HTML را می‌دهد. در حالی که یادگیری تمام HTML ممکن است خسته کننده به نظر آید، یادگیری استفاده از تعداد کمی از «برچسب»‌های پایه HTML خیلی آسان است. این جدول برای هر یک از «برچسب»‌های فعال در سایت، یک نمونه ارائه کرده است.

  برای اطلاعات بیشتر مشخصات HTML مربوط به W3C را ببینید یا از موتور جست‌وجوی دلخواه خود برای پیدا کردن سایت‌هایی که HTML را توضیح می‌دهند استفاده کنید.

  شرح تگشما می‌نویسیددریافت می‌کنید
  لنگرها برای ایجاد پیوند به صفحه‌های دیگر به کار می‌روند.<a href="https://www.ziaossalehin.ir">ضیاءالصالحین</a>ضیاءالصالحین
  به صورت پیش‌فرض سطر جدید خودکار اضافه می‌گردد، لذا از این تگ برای افزودن یک سطر اضافه استفاده کنید. استفاده از این تگ متفاوت است زیرا از یک جفت تگ باز و بسته استفاده نمی‌کند. از یک علامت " /" اضافی داخل تگ برای سازگاری با XHTML 1.0 استفاده کنید.متن با <br />سطر جدیدمتن با
  سطر جدید
  به صورت پیش‌فرض برچسب‌های پاراگراف خودکار اضافه می‌شوند, لذا از این تگ برای افزودن پاراگراف بیشتر استفاده کنید.<p>پاراگراف یک.</p> <p>پاراگراف دو.</p>

  پاراگراف یک.

  پاراگراف دو.

  اکثر حروف غیرعادی می‌توانند به صورت مستقیم بدون هیچ مشکلی وارد شوند.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  شرح حرفشما می‌نویسیددریافت می‌کنید
  امپرسند&amp;&
  بزرگتر از&gt;>
  کوچکتر از&lt;<
  علامت نقل قول&quot;"
 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها به صورت خودکار تشخیص داده می‌شوند. برچسب‌های <br /> خط جدید, <p> پاراگراف و </p> بستن پاراگراف به صورت به صورت خودکار اضافه می‌شوند. اگر پاراگراف‌ها به راحتی شناسایی نمی‌گردند یک جفت خط خالی اضافه کنید.