آشنایی با موسیقی سنتی

موسیقی از منظر مبانی اسلامی

موسیقی از منظر مبانی اسلامی - بخش دوم

موسیقی از منظر مبانی اسلامی

موسیقی از منظر مبانی اسلامی - بخش اول

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه دوم

اهداف جلسه: