آموزش XMind

نرم افزار XMind (ایکس مایند)

فیلم آموزشی نرم افزار XMind (ایکس مایند)