اتفاقات روز عاشورا

کربلا

یاری اجنه در کربلا و جواب امام حسین علیه السلام!

مختار بن ابوعبیده ثقفی,رهبر قیام خونخواهی امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

- بحدل [بجدل] بن سلیم کلبی 
از عناصر خبیث لشگر عمربن سعد در کربلا!! 

امام حسین,سیدالشهدا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

شیعیان اعتقاد دارند همان طوری که پیامبران الهی (علیهم السلام) برای اثبات نبوت و رسالت نیاز به ارائه معجزه و کرامات خارق العاده داشتند ، اوصیاء و جانشینان آنان نیز باید برای اثبات امامت خویش از کرامت و معجزه استفاده می کردند و گرنه سخن...