احکام بورس

موضوع شناسی و احکام بورس در جهان اسلام

موضوع شناسی و احکام بورس در جهان اسلام

حکم شرعی نوسان گیری در بورس

حکم شرعی نوسان گیری در بورس

آیا عملکرد پدیده نوسان گیری در بورس برای سود بردن صحیح است؟ سود بدست آمده حلال است یا خیر؟