ادعیه روزانه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

شرح فرازهای دعای روز بیستم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هجدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هفدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز شانزدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز پانزدهم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز چهاردهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

دعای روز چهاردهم ماه رمضان

تصویر و متن دعای روز چهاردهم ماه رمضان + فایل لایه باز (PSD)