استادحسین علیپورمرندی

جلسات اخلاق استاد علی پور

بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا حسین علی پور مرندی با موضوع : « لزوم درک وسعت وجود »

جلسات اخلاق استاد علی پور

بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا حسین علی پور مرندی با موضوع : «مدیریت قبض و بسط روح»

جلسات اخلاق استاد علی پور

بیانات ارزشمند استاد معظم حاج آقا حسین علی پور مرندی با موضوع : «راه درمان عجب»

جلسات اخلاق استاد علی پور

بیانات ارزشمند استاد علی پور مرندی با موضوع « ابزار بصیرت افزایی »

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد امام خمینی محله خطیب تبریز
زمان :  96.6.31
 موضوع جلسه :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  96.7.7
 موضوع جلسه :

جلسات اخلاق استاد علی پور

سخنرانی ارزشمند استاد علیپور مرندی
مکان:  مسجد جوادالائمه علیه السلام  تبریز
زمان :  ۹۶.۷.۸
 موضوع جلسه :

جلسات اخلاق استاد علی پور

◼️ هشتمین جلسه  بحث استاد معظم حاج حسین علی پور با موضوع :
⚫️ اراده ، جبر و اختیار 
​◼️ در جمع اساتید دانشگاههای تبریز

جلسات اخلاق استاد علی پور

◼️ هفتمین جلسه  بحث استاد معظم حاج حسین علی پور با موضوع :
⚫️ اراده ، جبر و اختیار 
​◼️ در جمع اساتید دانشگاههای تبریز

جلسات اخلاق استاد علی پور

◼️ ششمین جلسه  بحث استاد معظم حاج حسین علی پور با موضوع :
⚫️ اراده ، جبر و اختیار 
​◼️ در جمع اساتید دانشگاههای تبریز