ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اشعار اعتکاف

اعتکاف؛

من معتکف در، بیت تو هستم            با شرم و خجلت ، اینجا نشستم
                                الهی العفو...