ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اشعار نبوی

حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه

تــو شهـریـــار عالمـی یـا رسول‌الله
بر زخم جان‌ها مرهمی یا رسول‌الله
هم اوّلی هم خـاتمـی یـا رسول‌الله
پیغمبــــر مـکــرَّمــی یـــــا رسول‌الله                       
اقرأ یا رسول‌الله اقرأ یا رسول‌الله