اصلاح سجیه

مربی

روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه آخرشان فرمودند: