ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اعتکاف عاشقان

هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست
جز به خلوتگاه حق، دل رام نیست

میثم مطیعی

سرود : اعتکاف عاشقان، گِرد ایوان طلاست، در حریم مرتضاست | برادر میثم مطیعی