ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اعتکاف و جلوت

اعتکاف و ایام البیض

شاید دلیل اینکه اعتکاف فقط در مساجد جامع قابل انجام است، همین مطلب باشد که انسان در جمع