اعمال روز هشتم ماه رمضان

دعای اللهم انی لا اجد من اعمالی/ روز هشتم رمضان

دعای سید بن باقی در روز هشتم رمضان

دعای روز هشتم ماه رمضان (بلدالامین)

دعای روز هشتم ماه رمضان (زاد المعاد)

دعای روز هشتم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعای روز هشتم ماه رمضان (اقبال الاعمال)