اعمال شب اول شوال

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (جامع)

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی بعد از نافله مغرب در شب اول شوال

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز امام علی علیه السلام در شب اول شوال به روایت اقبال الاعمال

زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول شوال (جامع)