اعمال شب اول ماه شوال

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (جامع)

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی بعد از نافله مغرب در شب اول شوال

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (جامع)