امام علی پدر معنوی

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

خجسته میلاد مولی الموحدین، نور پُرفروغ آسمان امامت و ولایت امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) تبریک و تهنیت باد.

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

«پدر» در فرهنگ اسلامی، دارای شأن و مقامی عظیم و والا است، پيامبر اکرم (صَلَّی اللهُ عليهِ و آلهِ و سلَّم) در بیان مقام و عظمت پدر می فرمای