انتخابات

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر قسمت پنجم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر قسمت چهارم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

موشن گرافیک مسئولیت بزرگ - ویژه انتخابات

موشن گرافیک مسئولیت بزرگ - ویژه انتخابات

در شعبه های اخذ رای با چه کسانی مواجه می شوید؟

مستند مرثیه ای برای دموکراسی | تاریخچه پیدایش انتخابات از قاجار تاکنون

مستند مرثیه ای برای دموکراسی | تاریخچه پیدایش انتخابات از قاجار تاکنون

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

اخلاق انتخاباتی

اخلاق انتخاباتی نامزدها و هواداران و...

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت 2

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی قسمت ۲

شهید رجایی برای بهبود اوضاع یک نسخه بیشتر نداشت، و آن هم کار بی وقفه بود.

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی

موشن گرافیک دولت جوان حزب اللهی

شهید رجایی (رضوان الله تعالی علیه) : می شود رییس جمهور شد و عوض نشد.