انقلاب ایران

آیت الله قرائتی

3- نقش مرجعیت دینی در انقلاب اسلامی

چالش های زندان، خاطره ها و عبرت ها

در آن یک ماه مثل همه بازجویی بود. الان تلویزیون این مسائل را می گوید و محل شکنجه گاه قبل از انقلاب تبدیل به موزه عبرت شده است که خوشبختانه مردم می توانند بروند و بازدید کنند و ببینند که چه شرایطی بوده است.