ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اولین شب جمعه

لیلة الرغائب

"رجب"، ماه خداست؛ ماه پر بركتی است كه اعمال بسیاری برای آن ذكر شده است. باید خود را در دریای زلالش بشوییم تا پاک شویم.