اولین شب جمعه ماه رجب المرجب

لیله الرغائب

لیله الرغائب ، اعمال و فضیلت آن

ماه رجب

اعمال و فضیلت های ماه رجب – آیت الله تحریری

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

«لیلة الرغائب» به اولین شب جمعه ماه رجب المرجب  گویند، که در میان مردم به «شب آرزوها» معروف است، البته با توجه به معنای لغوی لیلة الرغائب،