اولین شب جمعه ماه رجب المرجب

لیله الرغائب

لیله الرغائب ، اعمال و فضیلت آن

ماه رجب

اعمال و فضیلت های ماه رجب – آیت الله تحریری

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

«لیلة الرغائب» به اولین شب جمعه ماه رجب المرجب  گویند، که در میان مردم به «شب آرزوها» معروف است، البته با توجه به معنای لغوی لیلة الرغائب،

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.