اچ آی وی

کاهش وزن

بیماریهایی که باعث کاهش وزن میشوند

بیماری اچ ای وی - ایدز - HIV

ایدز همیشه واگیردار نیست