بلدالامین

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی در عصر روز جمعه (بلدالامین)