بهار طبیعت

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

شرح دعای تحویل سال از منظر آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله فروغی

سیری در مناجات شعبانیه در بیانات آیت الله فروغی

پیامک بهاری

ـ تازگی و شادابی بهار، تو را از تمام غم و غصه های روزگار رها می کند و شروع یک زندگی جدید را نوید می دهد.

نوروز

آرى عید واقعى انسان كه برترین مخلوق الهى، و گل سرسبد عالم خلقت است، بازگشت به خویشتن خویش و توجه به مبدا هستى، و تعلیم كتاب سعادتش و در نهایت خود رابازیافتن و به خدا رسیدن است.