تدبر در قرآن کریم

قران كريم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم

قران كريم , ماه رمضان , ماه مبارک رمضان

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و چهارم قرآن

قران كريم

شرح فرازهایی منتخب از جزء سیزدهم قرآن کریم

قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از جزء نهم قرآن کریم

قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء هشتم قرآن کریم

تدبر و تلاوت قرآن

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء هفتم قرآن کریم

قرآن کریم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء ششم قرآن کریم

سوره بلد

هیات مجازی تدبر در قرآن - سوره بلد

 تدبر در قرآن کریم

پاورپوینت سوره های حزب مفصل + روش آموزش تدبر