ترجمه ترکی دعای روز نهم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز دهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز نهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر دعای روز نهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز نهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز نهم ماه رمضان

تصویر دعای روز نهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :