ترجمه دعاهای روزانه ماه رمضان

دعای روز 30 ماه رمضان

دعای روز ۳۰ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 29 ماه رمضان

دعای روز ۲۹ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 28 ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز ۲۸ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 27 ماه رمضان

دعای روز ۲۷ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 26 ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز ۲۶ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 25 ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز ۲۵ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 24 ماه رمضان

دعای روز ۲۴ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 23 ماه رمضان

دعای روز ۲۳ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 22 ماه رمضان

دعای روز ۲۲ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای روز 21 ماه رمضان

دعای روز بیست و یکم ماه رمضان با متن و ترجمه گویا