ترجمه دعای روز هفدهم ماه رمضان

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هفدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

تصویر دعای روز هفدهم ماه رمضان

تصویر دعای روز هفدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز هفدهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز هفدهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :