ترجمه منظوم دعای روز دهم ماه رمضان

تصویر دعای روز دهم ماه رمضان

کلیپ دعای روز دهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :

تصویر دعای روز دهم ماه رمضان

تصویر دعای روز دهم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :