ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تساوی زن و مرد

فریب در ازدواج

وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی در این باره:

پرسش و پاسخ

پرسش :
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

پرسش و پاسخ

چرا باید مکان نماز مردان جلوتر از زنان باشد؟