ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تصاویر انصاری شیرازی

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

حضرت آیت الله انصاری از اصحاب خاصِّ حکمت و از صحابه مخصوص معرفت بود، وی با بنان و بیان حکیمانهٴ خود معلم کتاب و حکمت و با سیره و سریرهٴ زاهدانهٴ خویش، عهده دار تزکیهٴ نفوس بود. حضرت آیت الله انصاری را می توان حلقه ارتباطی حکمای...

آیت الله انصاری شیرازی(ره)

اسناد و نامه ها-آیت الله انصاری شیرازی(ره)

گالری تصاویر