تغییر کیفیت نذر

احکام عزاداری / آیا می توان کیفیت ادای نذر را تغییر داد؟

احکام عزاداری / آیا می توان کیفیت ادای نذر را تغییر داد؟