ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تقلب در امتحانات

تقلب در امتحانات درسی و در کنکور چه حکمی دارد ؟ اگر با این کار حق کسی ضایع شود چه باید کرد؟