ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تنهایی با خدا

نرم افزار "تنهايي با خدا"

نرم افزار "تنهايي با خدا" توسط موسسه فرهنگي موج همراه نور ويژه ماه رجب و مراسم معنوي اعتکاف توليد گرديده است.