جامعه مهدوی

جامعه آرمانی مهدوی

به نظر استاد مطهری تحقیق درباره این نوید و آرمان اسلامی و وجود مقدس امام زمان (عج) که تحقق دهنده این آرمان هاست چهار فایده دارد:

مقام معظم رهبری

انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده یی است.