حالات معتکف

استاد اصغر طاهرزاده

مسلّم در اعتکاف برای معتکف زمینة ظهور برکاتی خاص فراهم می‌ گردد. از خدا می‌ خواهیم به حق آن امام بزرگی که برکت وجود مقدسش را در این روزها به بشریت مرحمت فرموده، برکات خاص خود را برای معتکفین مقرر و مستدام بدارد.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.