حامد رضا مهتدی

آهنگ زائر از حاج علی اصغر نیلچی

آهنگ زائر از حاج علی اصغر نیلچی (کلیپ، صوت، متن)

قطعه آکاپلا حضرت خورشید توسط 9 خواننده آیینی

قطعه آکاپلا حضرت خورشید توسط ۹ خواننده آیینی (کلیپ، صوت، متن)

تو میای و...2 از صادق طهرانی زاده/ نیمه شعبان

تو میای و...۲ از صادق طهرانی زاده/ نیمه شعبان (کلیپ، صوت، متن)

مهر مادر با صدای حامد جلیلی، ویژه روز مادر

نماهنگ مهر مادر با صدای حامد جلیلی، ویژه روز مادر (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ راه آسمان اجرای مشترک 8 خواننده آیینی/ اربعین

نماهنگ راه آسمان اجرای مشترک ۸ خواننده آیینی/ اربعین (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ حضرت حیدر حامد جلیلی. محمد حجت محبی (عابس)، محمد حسین سکوت، حامد رضا مهتدی، مسعود بقایی

نماهنگ حضرت حیدر (اجرای مشترک)

آهنگ وقتشه اولین قطعه آکاپلا

نماهنگ وقتشه (با صدای ۸ خواننده آیینی) (کلیپ، صوت، متن)