حجاب‌های باطنی

آیت الله ناصری

ماه رجب ماه عجیبی است. ملکی در آسمان است که حضرت حق به واسطه آن، بندگان خویش را در این ماه دعوت می کند که «انا جلیس من جالسنی».
زمان، زمان بسیار مساعدی است برای آشتی کردن با خدا. ماه رجب را ماه تخلیه، ماه شعبان را...