ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حرام

رائفی پور

موضوع : چه کسانی می توانند از حرام بگذرند؟
سخنران : دکتر علی اکبر رائفی پور
زمان : 03:01

موضوع : پاداش چشم پوشی از حرام
سخنران : حجت الاسلام لقمانی

پرسمان

خلاصه پرسش: چرا طلا بر مرد حرام است؟

پرسش و پاسخ

چرا مردان می توانند زن های متعدد داشته باشند، ولی بر زنان داشتن شوهران متعدد حرام است؟

گناه

و عِرفانَ الحُرمَة «و شناختن آنچه حرمتش لازم  است روزیمان کن »