حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی

آیت‌ الله محی‌ الدین حائری شیرازی

اما اگر کسی صادق باشد با خدای خودش با خدای خودش صمیمی باشد با خدای خودش رو راست باشد خالص باشد ابلیس و لشکر او مدد این مومن می شوند برای این که به خدا نزدیک بشود ابلیس می خواهد او را از خداوند دور کند اما نمی تواند و عبد مومن به خدا نزدیک و...

حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی

آیت الله حائری شیرازی با بیان اینکه امروز فضای مجازی یک بلا و امتحان بزرگ است تأکید کرد: امروز فضای مجازی مردان را از همسرانشان و فرزندان را از والدین جدا می کند.