ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی

حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی

آیت الله حائری شیرازی با بیان اینکه امروز فضای مجازی یک بلا و امتحان بزرگ است تأکید کرد: امروز فضای مجازی مردان را از همسرانشان و فرزندان را از والدین جدا می کند.