حمله شیطان

سلوک الی الله

سلطه ابلیس بر مخلَصین محال است:

انسان شناسی

 انسان ساختاری دارد که با تک تک اجسام و اشیاء عالم ارتباط دارد.

انسان شناسی

انسان دارای یک ساختار وجودی است است که هم می تواند در صراط و هم خارج از صراط باشد.