خدایابی

مسلّم در اعتکاف برای معتکف زمینه ی ظهور برکاتی خاص فراهم می گردد.

معرفت خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد اصغر طاهرزاده

مسلّم در اعتکاف برای معتکف زمینة ظهور برکاتی خاص فراهم می‌ گردد. از خدا می‌ خواهیم به حق آن امام بزرگی که برکت وجود مقدسش را در این روزها به بشریت مرحمت فرموده، برکات خاص خود را برای معتکفین مقرر و مستدام بدارد.