خطبه عقد

 آیت‌ الله مجتبی تهرانی

توصیه های آقا مجتبی تهرانی به زوجین جوان

مراسم عروسی

از جمله برنامه های مراسم اجرای عقد، خواندن خطبه پیش از صیغه عروسی است، که بنابر احتیاط نباید ترک گردد، و در آن خطبه باید حمد و ستایش خدا و درود و ثنای پیامبر