خود بینی

نماز مایه دوری از کبر - استاد طاهرزاده

نماز مایه دوری از کبر - استاد طاهرزاده

حد حضور شیطان در عوالم غیب

ای شیطان! چه چیز مانع تو شد که وقتی به تو امر کردم سجده کنی، سجده نکردی؟ شیطان در جواب گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق کردی و او را از گِل.