داستان پیامبر

داستانهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

داستانی از پیامبر ؛ اولین شعار